Projecten & Publicaties


SNL libellenonderzoek Ennemaborgh en Oldambtmeer (2018, opdrachtgever Groninger Landschap)


Monitoring en advies vleermuizen project dijkversterking Houtribdijk (2018, opdrachtgever RWS)


Cameramonitoring nesten weidevogels Greidehoeke (2018, opdrachtgever Natuurmonumenten)


Studie naar ‘evidence based’ effectiviteit mitigerende maatregelen vleermuizen (2018, opdrachtgever provincie Limburg)


Ontwikkeling en uitvoering ecologische audits weidevogelbeheer (2018, opdrachtgever Gebiedscoöperatie It Lege Midden)


Effectbeoordeling antivossenrasters Friesland (2018, opdrachtgever provincie Fryslân)


Onderzoek effect predatormanagement weidevogelgebied Friesland (2018, opdrachtgever provincie Fryslân)


DNA onderzoek nestpredatie kraanvogel Dwingelderveld (2018, opdrachtgever Natuurmonumenten)


Monitoring offshore vleermuisactiviteit Belgische Noordzee (2017, opdrachtgever Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)


Automatische telemetrie kleine vogels en vleermuizen Zuid-Spanje & Portugal (2016 – 2018, opdrachtgever ITC-Twente University)


Effecten steenmarters op broedsucces weidevogels in Friesland (2017, opdrachtgever provincie Fryslân)


Akoestische monitoring vleermuizen grottenstelsels Valkenburg, Limburg (2016-2018, opdrachtgever Arcadis)


Monitoring Vleermuismigratie Zuidbroek (2017, opdrachtgever provincie Groningen)


Preconstruction vleermuisonderzoek windpark Venlo (2016, opdrachtgever Arcadis)


Monitoring migratie vleermuizen langs dijken plangebied Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (2016, opdrachtgever provincie Flevoland)


Mitigatie vleermuiskolonie Middelstum (2017, opdrachtgever provincie Groningen)


Procesbegeleiding en advies predatiebeheerplannen weidevogelcollectieven Fryslân (2016, provincie Fryslân)


Onderzoek migratie Vleermuizen in het Eems-Dollard gebied (2016 – 2018, opdrachtgevers provincie Groningen, Groninger Landschap en Staatsbosbeheer)


Productie publieksfilm vleermuizen landgoed Borg Verhildersum (2016 – 2017, opdrachtgever Landgoed Borg Verhildersum)


Monitoring en dataverwerking vleermuizen kustgebieden en offshore Noordzee Nederland en België (2015 – 2017, opdracht Ministerie EZ, RWS en Imares)


Monitoring vleermuizen offshore windparken PAWP en Luchterduinen (2015 – 2016, opdrachtgever ENECO)


Broedvogelmonitoring Lauwersoog (2015, opdrachtgever gemeente de Marne)


Bodembeheer Polder Oosterland, datareview en second opinion (2015, opdrachtgever Natuurmonumenten)


Project cumulatieve effecten offshore windparken NCP, deelproject cumulatieve effecten vleermuizen (2015, opdracht RWS en Imares)


Akoestische monitoring vleermuizen in ondergronds stelsel bij verbreding snelweg A12 (2015, opdrachtgever Heijmans)


Monitoring vleermuizen zoekgebied windturbines provincie Noord-Holland (2015, opdrachtgever windpark ontwikkelaar)


Onderzoek nestpredatie kluten Dollard (2014, opdracht Groninger Landschap)


Vegetatiekartering en luchtfotografie grasland weidevogelreservaten (2014, opdrachtgever Natuurmonumenten)


Ontwikkeling innovatieve methode monitoring vleermuizen windturbines op gondelhoogte (2013-2014, provincie Groningen)


Monitoring vleermuizen RWE offshore Meteo mast IJmuiden (2014, opdrachtgever RWE)


Broedvogelinventarisatie, effectbeoordeling en ecologische begeleiding evenement Eemshaven (2014, opdrachtgever Groningen Sea Ports)


Monitoring vleermuistrek kust Egmond strand (2014, opdrachtgever RWS)


Continu monitoring vleermuizen en effectbeoordeling lichtbronnen kust Julianadorp (2014,


Monitoring vleermuizen offshore windparken OWEZ en PAWP (2012 – 2014, opdrachtgevers Noordzeewind, ENECO en RWS)


Monitoring migratie vleermuizen Rottumeroog (2011 – 2013, opdrachtgever Staatsbosbeheer)


Slaapplaatstellingen ganzen Zuidlaardermeer (2013 – 2014, opdrachtgever provincie Groningen)


Monitoring vleermuizen windpark provincie Flevoland (2012 – 2013, opdrachtgever ontwikkelaar windpark)


Monitoring vleermuistrek plangebied windpark provincie Friesland (2012 – 2016, opdrachtgever ontwikkelaar windpark)


Monitoring massaverblijf gewone dwergvleermuis kantoorgebouw provincie Noord-Holland, (2013 – 2014, opdrachtgever woningbouwvereniging)


Vegetatiekartering 500 hectare weidevogelgrasland reservaten Reitdiep (2012, opdrachtgever Groninger Landschap)


Bodemfauna onderzoek Zuidlaardermeergebied (2012, opdrachtgevers provincie Groningen en Groninger Landschap).


Bodemfauna onderzoek weidevogelreservaten Reitdiep (2012, opdrachtgevers provincie Groningen en Groninger Landschap).


Telemetrisch onderzoek naar verblijfplaatsen meervleermuizen Reitdiepdal (2011, opdrachtgever provincie Groningen)


Bodembeheer weidevogelreservaten Noord-Nederland (2009-2010, opdrachtgevers opdrachtgevers It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Groninger Landschap)


Veldexperiment mestscheiding voor weidevogelreservaten (2010, opdrachtgevers It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Groninger Landschap)


Predatiebeheerplan Skriezekrite Idzegea (2009, opdrachtgever Agrarische Natuurvereniging Sudwesthoeke)


Studie zuurgraadregulering weidevogelgrasland veenweidegebieden (2008, opdrachtgevers It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Groninger Landschap)


Feasibility studie naar alternatieven ruige stalmest voor weidevogelreservaten (2008, opdrachtgevers It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Groninger Landschap)


Macrofaunaonderzoek Fochteloërveen (2007, opdrachtgever Natuurmonumenten)


Inventarisatie bodemfauna en effectbeoordeling bodemverontreiniging met pesticiden Kollum Chemie (1999, provincie Fryslân)